Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Treść Deklaracji

Deklaracja Dostępności

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Dom nr 1” będąca jednocześnie jednostką obsługującą Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą „Dom nr 2” w Kijanach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotu   https://dwadomykijany.naszaplacowka.pl/

Data publikacji strony internetowej: 31.03.2021r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.03.2022r.

Oświadczenie sporządzono dnia 17.03.2022r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. Dostępności p.o. Dyr. Marlena Samborska

Do zadań Koordynatora w szczególności należy:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie usług świadczonych przez Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Dom nr 1”
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitorowanie działań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. przedstawianie Staroście Łęczyńskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest K. Bielak, M. Kraska, adres poczty elektronicznej powkijany@interia.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 081 531 53 19, 081 531 53 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

ZAŁĄCZNIKI: